MMAdvocats Localización Contacto
 

 
  Dret d'Empresa
Assessorament jurídic en tots els àmbits de l’activitat empresarial.  Dret Administratiu
Administracions Públiques i a les Administracions Locals.  Dret Penal
Defensa dels interessos de les persones davant dels Tribunals de Justícia.  Dret Civil
Assessorament jurídic als particulars dins de les matèries regulades pel Dret Civil.

 


MM Advocats
Àrees . Dret Administratiu


Des d’aquesta àrea s’ofereix assessorament integral a empresaris i particulars en les seves relacions amb les Administracions Públiques i a les Administracions Locals.

Les actuacions de les entitats públiques estan regulades per un entorn jurídic – legal i sotmeses a uns procediments administratius d’obligat compliment. En aquest entorn els nostres serveis s’orienten a la prevenció i resolució dels problemes jurídics, a l’oferiment de seguretat jurídica i la defensa dels interessos dels nostres clients.

Els serveis d’assessorament i actuació oferts dins d’aquesta àrea d’especialització són:


 

Procediments de contractació administrativa: Preparació de Plecs de Clàusules Administratives particulars i tècniques; anàlisis i assessorament en els procediments de contractació, preparació de contractes i prorrogues i assessorament en l’execució, modificació, resolució i extinció, revisió de preus, i cessió i subrogació de contractes administratius.

Expedients administratius: Concessions, llicències, autoritzacions, etc.,...

Defensa front la incoacció d’expedients administratius sancionadors.

Reclamacions derivades de la Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques.

Reclamacions de quantitat.

Convenis, consorcis i altres formes de col·laboració amb les Administracions Públiques.

Estudis i informes per a la creació i desenvolupament d’organismes descentralitzats: patronats, instituts, fundacions i empreses municipals.

Recursos administratius i assessorament i defensa jurídica en procediments de l’ordre contenciós-administratiu contra resolucions de les Administracions Públiques.

Assessorament i defensa jurídica de funcionaris i personal al servei de les administracions públiques en procediments de l’ordre social, penal i mercantil.

Informes i assessorament legal en procediments urbanístics.

Bens demanials i patrimonials de l’Administració Pública.

Auditories (due diligence) d’acompliment de la legalitat.

Assessorament i gestió en la sol·licitud d’ajuts i subvencions.

Informes especials i assessorament jurídic en general.

 
   
  MM ADVOCATS · MM CONSULTORS
Plaça de Catalunya 14, 2º 1º - 08750 · Molins de Rei | Telèfon (+34) 93 680 56 31 | Nota Legal | Nif: 35020517G | info@mmadvocats.es | Fet per Tecnomolins

 
 
 
MMADVOCATS

DRET D'EMPRESA


·Dret Mercantil
·Dret Societari
·Gestoria i assessoria fiscal
i laboralDRET ADMINISTRATIU


·Dret i procediment administratiu
·Dret Urbanístic
·Responsabilitat Patrimonial de
les Administracions Públiques

DRET PENAL


·Delictes econòmics i societaris
·Delictes contra les persones
i el patrimoni

DRET CIVIL


·Dret de Família i succesions
·Dret Immobiliari
·Dret de Danys