MMAdvocats Localización Contacto
 

 
  Dret d'Empresa
Assessorament jurídic en tots els àmbits de l’activitat empresarial.  Dret Administratiu
Administracions Públiques i a les Administracions Locals.  Dret Penal
Defensa dels interessos de les persones davant dels Tribunals de Justícia.  Dret Civil
Assessorament jurídic als particulars dins de les matèries regulades pel Dret Civil.

 


MM Advocats
Àrees . Dret Civil


Prestem serveis d’assessorament jurídic als particulars dins de les matèries regulades pel Dret Civil comú tenint en compte les peculiaritats del dret civil català.

Els serveis oferts en aquesta àrea abasten les especialitats de:


DRET DE FAMILIA I SUCCESSIONS

Tan en l’entorn familiar com en les qüestions hereditàries sorgeixen situacions que requereixen, per a la seva resolució, l’assessorament i defensa jurídica. Alguns dels nostres serveis en aquest àmbit jurídic son:

Procediments de separació, divorci i nul·litat matrimonial.

Redacció de capítols matrimonials i d’acords reguladors de les unions estables de parelles.

Assessorament i assistència legal en conflictes familiars: Procediment de filiació, protecció de la persona i patrimoni de menors d’edat e incapacitacions.

Redacció de testaments i contractes successoris.

Assessorament en processos successoris: declaració d’hereus i execucions testamentàries.DRET IMMOBILIARI

En l’àmbit del dret immobiliari, i tenint en compte les particularitats del dret civil català, si s’escau, oferim als particulars l’assessorament legal necessari per a dur a terme les operacions següents:

Negociació i redacció de contractes.

Arrendaments rústics i urbans.

Constitució i extinció de drets sobre bens immobles. 

Declaracions d’obra nova.

Reclamacions de responsabilitat per vicis ocults i defectes de construcció.

Assessorament a comunitats de propietaris i en relacions de veïnatge.

 DRET DE DANYS


Davant d’una reclamació per danys s’ha de realitzar un estudi i anàlisi acurat de la situació plantejada abans d’iniciar qualsevol procediment jurídic, per tal d’evitar costos innecessaris als interessats, i establir les accions legals més convenients per a cada cas. Alguns dels serveis que es presten en aquest àmbit jurídic son els següents:

Reclamacions contractuals i extracontractuals.

Assessorament i assistència legal davant de danys corporals.

Assessorament i assistència legal davant de negligències professionals.

Assessorament i assistència legal davant d’accidents de trànsit.
 
   
  MM ADVOCATS · MM CONSULTORS
Plaça de Catalunya 14, 2º 1º - 08750 · Molins de Rei | Telèfon (+34) 93 680 56 31 | Nota Legal | Nif: 35020517G | info@mmadvocats.es | Fet per Tecnomolins

 
 
 
MMADVOCATS

DRET D'EMPRESA


·Dret Mercantil
·Dret Societari
·Gestoria i assessoria fiscal
i laboralDRET ADMINISTRATIU


·Dret i procediment administratiu
·Dret Urbanístic
·Responsabilitat Patrimonial de
les Administracions Públiques

DRET PENAL


·Delictes econòmics i societaris
·Delictes contra les persones
i el patrimoni

DRET CIVIL


·Dret de Família i succesions
·Dret Immobiliari
·Dret de Danys