MMAdvocats Localización Contacto
 

 
  Dret d'Empresa
Assessorament jurídic en tots els àmbits de l’activitat empresarial.  Dret Administratiu
Administracions Públiques i a les Administracions Locals.  Dret Penal
Defensa dels interessos de les persones davant dels Tribunals de Justícia.  Dret Civil
Assessorament jurídic als particulars dins de les matèries regulades pel Dret Civil.

 


MM Advocats
Àrees . Dret d'Empresa


Aquesta àrea està orientada, des d’una perspectiva de l’actuació preventiva, a l’assessorament jurídic en tots els àmbits de l’activitat empresarial i dissenyada per a donar un servei de qualitat,  personalitzat i adaptat a les necessitats dels empresaris des del moment de la constitució de la societat, civil o mercantil, fins a la seva modificació i transformació, així com en la preparació, negociació i execució de tot tipus d’operacions mercantils.

Els serveis oferts en aquesta àrea abasten les especialitats de:


 
DRET MERCANTIL

L’activitat empresarial inclou una gran diversitat d’operacions mercantils que, generalment, requereixen de l’assessorament jurídic especialitzat. Alguns dels serveis que oferim son el següents:

Contractes mercantils: Compravenda, subministrament, arrendament, prestació de serveis, de representació mercantil i distribució, de participació en activitats mercantils, etc.,...

Reclamació d’impagats i deutes.

Canviari.

Tramitació i ajornament de deutes tributaries.

Negociació extrajudicial.DRET SOCIETARI

Les societats, els seus socis i els administradors han de gaudir de l’assessorament jurídic que els hi ofereixi seguretat jurídica en totes i cada una de les seves actuacions. En caràcter general el nostre assessorament abasta els aspectes següents:

Constitució de societats – mercantils i civils – i altres tipus d’entitats.

Modificació i reorganització de societats i entitats: fusió, transformació, escissió, liquidació i dissolució.

Modificacions estatutàries i de composició accionarial.

Resolució de conflictes societaris: separació i expulsió de socis,...

Assessorament jurídic als òrgans socials d’administració i govern de les societats.

Responsabilitat de l’Administrador.

Insolvències: Fallides i suspensions de pagaments i defensa de creditors afectats per insolvència del deutor.


 
   
  MM ADVOCATS · MM CONSULTORS
Plaça de Catalunya 14, 2º 1º - 08750 · Molins de Rei | Telèfon (+34) 93 680 56 31 | Nota Legal | Nif: 35020517G | info@mmadvocats.es | Fet per Tecnomolins

 
 
 
MMADVOCATS

DRET D'EMPRESA


·Dret Mercantil
·Dret Societari
·Gestoria i assessoria fiscal
i laboralDRET ADMINISTRATIU


·Dret i procediment administratiu
·Dret Urbanístic
·Responsabilitat Patrimonial de
les Administracions Públiques

DRET PENAL


·Delictes econòmics i societaris
·Delictes contra les persones
i el patrimoni

DRET CIVIL


·Dret de Família i succesions
·Dret Immobiliari
·Dret de Danys